Topbodem, Akkerwijzer

Door Dr. Ir. Jacqueline Baar, Soil Best BV.

BioMyPro-NemC verbetert de bodemkwaliteit. Het is een duurzaam product, dat veel beter is voor de bodem dan chemie. Daardoor krijgen die aaltjes en ziekteverwekkers geen kans meer in mijn percelen” zo vertelde dhr. Van den Hoek, teler van uien, aardappelen, suikerbieten.

BioMyPro-NemC is een duurzaam product met natuurlijke stoffen. Chitine is de hoofdcomponent. De overige natuurlijke stoffen versterken de werking van de chitine. BioMyPro-NemC valt onder de meststoffen en kan zowel over de bodem als over de gewassen worden gespoten.

Meer over chitine…

Chitine is het op één na belangrijkste natuurlijke polymeer ter wereld. Een polymeer is een groot biomolecuul. Pas twee eeuwen geleden werden we ons bewust van chitine. We ontdekten dat chitine veel voor komt in de natuur. Chitine komt het meeste voor in insecten. Het komt voor in de schilden van bijv. loopkevers en het vliegend hert. Ook komt chitine voor in spinnen en sommige schimmels, zoals mycorrhizaschimmels.

De eerste ontdekking is dat chitine een natuurlijke meststof is. Dit was twee honderd jaar geleden. Toen werd chitine als meststof in de landbouw ingezet. Chitine bevat namelijk stikstof, die bij afbraak vrij komt.

Daarna werd door wetenschappers waargenomen dat chitine niet alleen een meststof voor de bodem is, ook voor de gewassen. Toepassing van chitine verstevigt plantencellen. En deze stevigheid maakt gewassen minder vatbaar voor ziekteverwekkende schimmels. Zo draagt chitine bij aan de weerbaarheid tegen ziekteverwekkende schimmels.

Ook is uit wetenschappelijke studies gebleken, dat chitine de wortelgroei van planten bevordert. Voor mycorrhizaschimmels is chitine ook gunstig: toedienen van chitine leidt veelal tot meer schimmeldraden en sporen van mycorrhizaschimmels, zo namen wetenschappers waar. Toedienen van chitine leidt tot meer symbiose met mycorrhizaschimmels.

De effectiviteit van chitine: organische stikstofbemesting, versteviging plantencellen en bevorderen van mycorrhizaschimmels leidt tot reductie van schadelijke aaltjes. En de effectiviteit van chitine blijkt werking te hebben voor de lange termijn.

Deze wetenschappelijke onderzoeken aan chitine lagen aan de basis voor de ontwikkeling van BioMyPro-NemC door ons.

Praktijkproeven

Uit praktijkproeven door ons werd duidelijk dat BioMyPro-NemC leidde tot verhoging van opbrengsten.

In een praktijkproef op kleigrond in de provincie Zeeland is twee keer BioMyPro-NemC toegepast. Dit leidde tot ruim 5% meer aardappelen ten opzichte van gangbare teelt (zie Fig. 1). Het spuiten van BioMyPro-NemC over de aardappelen bij het poten bevorderde de kieming en de wortelvorming. Het spuiten van BioMyPro-NemC over de bodem verhoogde de weerbaarheid tegen ziekteverwekkende schimmels en aaltjes in de bodem.

Fig. 1. Opbrengst verhoging van aardappelen na toediening van BioMyPro-NemC.
Fig. 1. Opbrengst verhoging van aardappelen na toediening van BioMyPro-NemC.

In een praktijkproef op kleigrond in België waar uien worden geteeld, is nagegaan of BioMyPro-NemC kan worden ingezet om de bodemkwaliteit te verbeteren. De bodem van dit perceel had een hoge aaltjesdruk. BioMyPro-NemC is maandelijks gespoten in januari, februari en maart. Daarna is nogmaals de hoeveelheid aaltjes bepaald evenals het voorkomen van bodemschimmels. De aaltjesdruk was sterk afgenomen en de hoeveelheid aaltjes was gehalveerd. Het aantal gunstige bodemschimmels was verdubbeld. Door het toepassen van BioMyPro-NemC was de bodemkwaliteit verbeterd, en wel zodanig dat het weer mogelijk was om op dit perceel uien te telen.

In een proef met zonnehoed (Echinace purpurea) is onderzocht in welke mate de wortelontwikkeling kan worden bevorderd. De proef vond plaats op een perceel met zandgrond in Overijssel. Mycorrhizaschimmels zijn toegediend aan het zaad van de zonnehoed bij zaaien, de schimmels samen met chitine, en er is twee maal chitine gespoten tijdens de teelt. Deze behandelingen zijn vergeleken met onbehandeld. Uit de resultaten bleek dat de drie behandelingen de wortelvorming bevorderden (zie Foto 1.).

Foto 1. Behandelde zonnehoed planten vormden meer wortels en groeiden harder dan onbehandelde planten.
Foto 1. Behandelde zonnehoed planten vormden meer wortels en groeiden harder dan onbehandelde planten.

Ook was er meer bovengrondse groei; de onbehandelde planten waren aanzienlijk kleiner. Het toedienen van twee keer chitine stimuleerde de vorming van wortels het meest. Van zonnehoed worden de wortels gebruikt voor de productie. Meer wortels betekent dan ook meer opbrengst.

Toepassing

BioMyPro-NemC is een vloeibare meststof. Het product kan dan ook gespoten worden. Het wordt aangeraden BioMyPro-NemC te spuiten over de bodem, of over het gewas voor het gesloten is. Dan komt BioMyPro-NemC nog voldoende op de bodem. BioMyPro-NemC is geschikt voor zowel de gangbare als de biologische teelt. BioMyPro–NemC is toegelaten als meststof in de biologische landbouw.

De dosering van BioMyPro-NemC is 10 liter per hectare. Ten minste twee keer toepassen per teelt is over het algemeen effectief. In geval van hoge aaltjesdruk in de bodem meerdere keren toepassen.

Meer weten over BioMyPro-NemC? Dan kun je contact opnemen met Dr. Ir. Jacqueline Baar via 06-83190634 of info@soilbest.nl